Általános Szerződési Feltételek

WORDPRESS WEBOLDAL KARBANTARTÁS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS (márkanév: WP-ANGYAL)

1. Szerződő felek

Jelen szerződés egyrészről a szolgáltatást igénybevevő, azért havi vagy éves díjat fizető magánszemély vagy jogi személy, a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről az Élményturizmus Marketing Kft (2015 Szigetmonostor Rákóczi út 3/2., adószám: 24685508-1-13, cégjegyzékszám: 13-09-178036, képviseli: Bikfalvi Monika), továbbiakban mint Szolgáltató, együttesen: Felek között jött létre.

Felek jelen szerződés keretében megegyeznek, hogy Szolgáltató Megrendelő számára az alábbi feltételekkel szolgáltatást teljesít.

2. A szolgáltatás tárgya, vállalási feltételek, határidők és díjak

2.1. A szolgáltatás a Megrendelő által meghatározott WordPress alapú weboldal karbantartására vonatkozik, a Szolgáltató weboldalán (https://wp-angyal.hu) meghirdetett díjcsomagok alapján.

Szolgáltató a Megrendelő által kiválasztott díjcsomagban felsorolt szolgáltatásokat nyújtja, nevezetesen:

2.1.1. Alap csomag esetén

 • WordPress fájlok ellenőrzése;
 • WordPress fájlok helyreállítása;
 • frissítések elvégzése;
 • belépési kísérletek korlátozása;
 • jelszóerősség mérése;
 • látogatók szűrése országszinten (Megrendelő felülbírálhatja);
 • adatfájlok (pl képek) ellenőrzése;
 • adatbázis ellenőrzése;
 • gyanús fájlok keresése;
 • fájlok mentése (visszamenőleg egy hétig elérhetőek);
 • adatbázis mentése (visszamenőleg egy hétig elérhető);
 • havonta egy alkalommal egy kisebb, a WP-Angyal szolgáltatásba nem tartozó további munka elvégzése (lásd 3. pont).
 • e-mailes ügyfélszolgálat.

2.1.2. Üzleti csomag esetén

Az Alap csomag összes funkciója, valamint

 • havi 1 óra tartamú, a WP-Angyal szolgáltatásba nem tartozó további munka elvégzése (lásd 3. pont);
 • telefonos ügyfélszolgálat a +36 20 365 7918 számon, munkanapokon 10:00 és 17:00 óra között;
 • a Profitárhely Kft viszonteladójaként, ún. „WordPress tárhely” márkanevű tárhelycsomag biztosítása (részletesen lásd ezen a linken »).

2.1.3. Bővített csomag esetén

Az Üzleti csomag összes funkciója, valamint

 • havi 5 óra tartamú, a WP-Angyal szolgáltatásba nem tartozó további munka elvégzése (lásd 3. pont).

2.2. A WordPress alapú weboldalak karbantartása során Szolgáltató a WordPress motort, a bővítményeket és a sablonokat frissíti a legújabb változatra. Amennyiben Megrendelő kívánja, megjelölheti azokat a bővítményeket illetve sablonokat, amelyek frissítését nem kéri.

2.3. Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítése után, a megrendelt és kifizetett díjcsomagnak megfelelően, teljeskörűen biztosítani.

2.4. A 2.1. pontban leírt szolgáltatás díja

 • Alap csomag esetén havi 4.800 Ft, azaz négyezernyolcszáz forint;
 • Üzleti csomag esetén havi 6.800 Ft, azaz hatezernyolcszáz forint;
 • Bővített csomag esetén havi 28.800 Ft, azaz huszonnyolcezer-nyolcszáz forint.

Szolgáltató alanyi adómentes cégként ÁFA-t nem számláz.

A szolgáltatás díját Megrendelő havonta fizeti, a hónap első munkanapján kiállított díjbekérő ellenében, átutalással vagy bankkártyával. A bankkártyás fizetés szolgáltatója a számlázz.hu számlázórendszeren keresztül az OTP Simple.

2.5. Legalább egy évre történő megrendelés és előre fizetés esetén Megrendelő kedvezményes díjat fizethet. A kedvezményes díj 10, azaz tíz havi díjat jelent, vagyis

 • Alap csomag esetén évi 48.000 Ft, azaz negyvennyolcezer forint;
 • Üzleti csomag esetén évi 68.000 Ft, azaz hatvannyolcezer forint;
 • Bővített csomag esetén évi 288.000 Ft, azaz kettőszáznyolcvanezer forint..

3. A szolgáltatásba nem tartozó további munkák elvégzése

Szolgáltató a fent megjelölt szolgáltatásokon kívül is vállal WordPress weboldallal kapcsolatos munkákat, óradíjas formában. Ha a weboldalon bármilyen munkát kell végezni, arra Szolgáltató kötelezettségmentes árajánlatot ad. Az árajánlat elkészítése során, ha azt olyan ügyfél kéri, aki nem a WP-Angyal szolgáltatás előfizetője, Szolgáltató óránként 24.000 Ft, azaz huszonnégyezer forint munkadíjat számít fel. Az elvégzett munkát Szolgáltató egy, az ügyféllel megosztott Google Drive táblázatban vezeti, negyedórás bontásban.

Megrendelő (a WP-Angyal szolgáltatás előfizetője) ilyen munkák megrendelése esetén kedvezményes díjazással kap ajánlatot. A kedvezményes munkadíj

 • az Alap csomag előfizetői számára óránként 12.000 Ft, azaz tizenkétezer forint;
 • az Üzleti csomag előfizetői számára óránként 10.000 Ft, azaz tízezer forint;
 • a Bővített csomag előfizetői számára óránként 8.000 Ft, azaz nyolcezer forint;

4. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

4.1. Szolgáltató köteles a Szerződésben megadott szolgáltatások határidőre történő teljesítésére. Amennyiben a munkafolyamat megköveteli a szolgáltatás elvégzése közbeni egyeztetést, ennek az ideje nem számít bele a munkafolyamat vállalási határidejébe. Ezzel kapcsolatosan Megrendelő és Szolgáltató kölcsönösen vállalja, hogy egymás megkeresésére 1 munkanapon belül reagál.

4.2. Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a megrendelés díjának teljes kiegyenlítésétől számított legkésőbb 8 munkanapon belül teljeskörűen biztosítani. Kivételt képeznek azok a kiegészítő, harmadik fél (alvállalkozó, szerződéses vagy konzorciumos partner) által nyújtott szolgáltatások, melyeket Szolgáltató közvetít Megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete és befejezése a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

4.3. Szolgáltató jogosult a jelen megállapodásban megadott díjakat Megrendelő felé kiszámlázni. A 2.4. pontban meghatározott havi szolgáltatási díjról Szolgáltató díjbekérőt (proforma számlát) állít ki és küld el Megrendelőnek minden hónap első munkanapján, amelyet Megrendelő 8, azaz nyolc naptári napon belül köteles teljesíteni.

A 2.5. pontban meghatározott kedvezményes szolgáltatási díjról Szolgáltató díjbekérőt (proforma számlát) állít ki és küld el Megrendelőnek a szerződés aláírásával egyidőben, amelyet Megrendelő 8, azaz nyolc naptári napon belül köteles teljesíteni.

Szolgáltató a díj beérkezése után könyvelésre alkalmas számlát állít ki és küld meg Megrendelő számára.

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

5.1. Megrendelő jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére.

5.2. Megrendelő köteles Szolgáltató részére az elvégzendő munkához szükséges támogatást megadni, azaz a weboldal adminisztrációs felületére, illetve a tárhelyre a belépéshez szükséges hozzáférési adatokat elküldeni.

6. Egyéb általános feltételek

6.1. Szolgáltató jogosult Megrendelő adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek Megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi kötelezettség adatszolgáltatásra, valamint a számlatartozás esetén történő, adósságbehajtó társaság számára történő adatszolgáltatás.

6.2. Szolgáltató felelőssége: Szolgáltató legfeljebb a neki fizetett díj erejéig vállal anyagi felelősséget. Kivételt képeznek a biztosítás jellegű szolgáltatások és az egyedi megállapodások. Adatokért, adatvesztés ellen csak külön megállapodás esetén vállal felelősséget.

6.3. Titoktartási nyilatkozat: Szolgáltató vállalja, hogy a vállalással kapcsolatban tudomására jutott adatokat szigorú üzleti titokként kezeli. Ez alól kivételt képeznek a Megrendelő által átadott, kifejezetten online megjelenéshez szükséges anyagok, illetve ahol Megrendelő másképpen rendelkezik.

6.4. Felek írásos kommunikációnak fogadják el az e-mailben küldött leveleket, a kapcsolatfelvételkor megadott címeken. Felek kölcsönösen írásosnak fogadnak el ettől eltérő e-mail címekről történő kommunikációt is, de bármilyen vitás kérdést vagy fizetési felszólítást a kijelölt címekre kell küldeni.

6.5. Szolgáltató számlaadási kötelezettségének a számlázz.hu online számlázórendszerrel tesz eleget. A számlázórendszer megfelelőségi nyilatkozata Szolgáltatónál rendelkezésre áll, azt kérésre megküldi Megrendelőnek.

A számla kiegyenlítésével Megrendelő elismeri, hogy a szolgáltatást megrendelte, és a jelen Szerződési Feltételeket elfogadja.

6.6. A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar internet szabványok alkalmazandók.

6.7. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

WordPress tárhely

A WordPress igényeire optimalizált tárhely
X affiliate link, jutalékot kapunk belőle

Ajánlott prémium sablonok

ElegantThemes
X affiliate link, jutalékot kapunk belőle

Élményturizmus Marketing Kft

A WP-Angyal márkanév Bikfalvi Monika és az Élményturizmus Marketing Kft tulajdona.

Élményturizmus Marketing Kft

 

Az Élményturizmus Marketing Kft szolgáltatásai:

Marketing:

 • online marketing tevékenység (WordPress alapú weboldalak készítése, javítása, karbantartása);
 • marketing tanácsadás (elsősorban turisztikai vállalkozások számára).

Szabadidős és sport tevékenység:

 • túrák szervezése (gyalog, kenuval, kajakkal, biciklivel, lóval) – www.HatsoUtak.hu;

www.HátsóUtak.hu

 • kiscsoportos túrák szervezése Írországba (teljes kényeztetéssel 🙂 ) – www.Ír-Kaland.hu.

www.Ír-Kaland.hu